Projekt  „Zdravý úsmev“ v Slovenskej republike

Doc.dr. Eva Kovaľová, PhD. Fakulta zdravotníckych odborov PU  Prešov, Slovensko
Dr. Michal Cierny, prezident Česko-slovensko-švajčiarskej medicínskej spoločnosti Zurich, Švajčiarsko

Cieľ   projektu :
Hlavným cieľom projektu je príprava - školských asistentiek zubnej starostlivosti (ŠAZS).
ŠAZS  vykonáva výchovu k ústnemu zdraviu u detí v predškolských zariadeniach, u detí základných  škôl a ústavov formou opakovaných cvičení, 6 krát v jednom školskom roku v jednej triede. Cieľom cvičení je viesť deti k  správnej starostlivosti o zuby a ďasná a tak postupne prispieť k zníženiu kazivosti na Slovensku. To je možné len na základe poznania príčiny vzniku ochorenia a vlastnou samozodpovednosťou. To je náplňou cieľa tohto projektu.

Štruktúra  programu :
Program je rozdelený do 3 fáz :
1. prípravná fáza  od roku 1997 - do roku 2002. Toto obdobie je určené na :


vypracovanie postupu realizácie projektu, vedenie projektu,
spoluprácu a finančnú podporu projektu,
prípravu materiálov k projektu - dokument, podklady na vzdelávacie
kurzy ŠAZS, podklady na cvičenia s deťmi,  
informatívne prednášky, odborné kurzy pre zjednotenie informácií k danej problematike medzi lekármi, dentálnymi hygieničkami a zubnými asistentkami, ktoré pomáhajú pri realizácii projektu, jednanie s obecnými a mestskými úradmi, s vedením štátu, s poisťovňami, so Slovenskou komorou zubných lekárov, so školskými správami,     s rodičmi, so sponzormi, prípravu ŠAZS  - študentiek stredných zdravotníckych a pedagogických škôl, študentov  pedagogických a lekárskych fakúlt, dentálnych hygieničiek     v rámci dobrovoľnosti - niekoľkonásobný význam pomoc v prípravnej fáze projektu, využitie získaných informácií na ich šírenie v ďalšej práci s deťmi - ako zdravotné sestry, učiteľky .... využitie vedomostí  pre samotné študentky aj  ako  budúce matky, a prvých ŠAZS - žien z domácností platených obecnými úradmi, vyšetrenie stavu ústneho zdravia vo vybratej vzorke detí v Prešove, cvičenia  s deťmi, medializáciu  programu.

2. fáza od roku 2002 - do roku 2007. V tomto období predpokladáme :
rozšírenie realizácie projektu na celom území Slovenska pomocou
študentiek stredných zdravotníckych  a pedagogických škôl,
študentov pedagogických a lekárskych fakúlt a vyššieho počtu
ŠAZS z radov nezamestnaných žien platených obcami,
prijatie zákona - nariadenia o školskej starostlivosti o zuby detí a mládeže
v rámci miest a obcí. Obsahom zákona - nariadenia je :
Mesto, obec organizuje starostlivosť o zuby v škôlke a v škole, čo obsahuje :
preventívne prostriedky proti škodám v ústach, na zdraví,
pravidelné vysvetľovanie žiakom a rodičom o správnej ústnej
hygiene, výžive a fluoridácii, pravidelné cvičenia s deťmi,
pravidelné zubolekárske prehliadky a preventívne opatrenia u detí.
príprava predmetu  „Výchova k zdraviu „ a  jeho postupné zavedenie
do školských osnov,
kontrola stavu ústneho zdravia u vybratej skupiny detí v Prešove,
pravidelné vydávanie časopisu - bulletínu s informáciami o realizácii projektu.

3.  fáza projetu od roku 2007.......  Jej náplňou je:
realizácia projektu pomocou ŠAZS platených  mestami a obcami Slovenskej republiky podľa zákona - nariadenia o školskej a národnej starostlivosti
o zuby detí  a mládeže,
odborné vedenie projektu - Vedenie projektu zubní lekári,
predmet „Výchova k zdraviu“ zaradený  v osnovách  základných škôl
a predškolských zariadení,
zhodnotenie  poklesu  výskytu ochorení zubov a ďasien, zvýšené uvedomenie
a samozodpovednosť starostlivosti o vlastné zdravie na základe poznania príčin vzniku ochorení získaného vzdelaním.